BWP-1/1D

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. są jedynym krajowym zakładem wykonującym naprawy główne i konserwacyjne bojowych wozów piechoty BWP-1 i BWP-1D. Pojazdy tej rodziny do czasu wejścia do służby NBPWP „Borusk” stanowić będą podstawowy środek transportu piechoty zmechanizowanej w SZ RP.

Dlatego utrzymanie ich w należytej sprawności jest ważnym zadaniem, które zabezpiecza WZM S.A. Naprawy pojazdów przeprowadzane są w oparciu o usystematyzowany opis czynności zawarty w procesach technologicznych napraw i planach zapewnienia jakości, podzielonych na następujące etapy:

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. są jedynym krajowym zakładem wykonującym naprawy główne i konserwacyjne bojowych wozów piechoty BWP-1 i BWP-1D. Naprawy pojazdów przeprowadzane są w oparciu o usystematyzowany opis czynności zawarty w procesach technologicznych napraw i planach zapewnienia jakości, podzielonych na następujące etapy:

  • demontaż pojazdów na układy i zespoły,
  • demontaż na poszczególne komponenty zgodnie z procesem remontowym
  • weryfikacja stopnia uszkodzenia/zużycia zespołów, podzespołów i części,
  • regeneracja, naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów,
  • w razie konieczności produkcja elementów wymagających wymiany,
  • próby i badania pojazdów.

W efekcie przeprowadzonych napraw przywracana jest pełna sprawność techniczna pojazdów oraz odtwarzany jest zapas resursu (6 000 km) do następnej naprawy głównej dla podwozia oraz wszystkich urządzeń będących na wyposażeniu bojowych wozów piechoty. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne oferują także modernizacje pojazdów BWP-1/1D według wymagań technicznych klienta, gotowe sprostać każdym oczekiwaniom SZ RP.
Wojskowe Zakłady motoryzacyjne S.A. realizują obecnie zawartą w 2021 r. umowę wieloletnią na remonty BWP-1/1D w latach 2021-2024.

O ile odbywająca się transformacja SpW w zakresie platform gąsienicowych oznacza sukcesywne wycofywanie z eksploatacji sprzętu postsowieckiego, o tyle wciąż pojazdy te dają potencjalną możliwość ich modernizacji do poziomu i standardów zbieżnych z wymogami współczesnego pola walki. Dodatkowo platformy te, po ich modernizacji, stanowią potencjalne źródło eksportu oraz świadczą o możliwościach B + R i potencjale Spółki.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku zbrojeniowego, WZM S.A. nie czekając na rozwój wydarzeń, przeprowadziły prace B+R zmierzające do sprawnego, szybkiego i skutecznego wdrożenia rozwiązania w zakresie zmodernizowanych bojowych wozów piechoty. Celem tych działań jest poprawa kluczowych parametrów technicznych tych pojazdów z zachowaniem ich wysokiej funkcjonalności, operacyjności i wskaźników bojowych. W efekcie opracowano autorską koncepcję i wykonano model funkcjonalny będący demonstratorem możliwości nowych rozwiązań.

WZM S.A. pozostaje w gotowości co do jego wdrożenia i realizacji modernizacji BWP-1/1D jako pomostowego rozwiązania do czasu rozpoczęcia produkcji seryjnej Nowych Bojowych Pływających Wozów Piechoty.

Opracowana modernizacja Bojowych Wozów Piechoty jest rozwiązaniem pozwalającym na szybkie wdrożenie na potrzeby klienta zewnętrznego o parametrach porównywalnych z innymi współczesnymi platformami tego typu, będącym pomostowym kompromisem do czasu pozyskania na wyposażenie danego klienta zewnętrznego platformy bojowego wozu piechoty najnowszej generacji.