Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

RODO – klauzula informacyjna WZM S.A. (www.wzm.pl – ogólna)

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-406) przy ul. Dąbrowskiego 262/ 280, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000294799; NIP: 777-00-20-887; REGON: 000173203  zwana dalej „WZM S.A”, lub „Administratorem”.
 2. W WZM S.A. został powołany Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@wzm.pl; nr tel.: 605 780 024.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych WZM S.A. w zakresie przygotowania ofert nawiązania stosunków prawnych i czynności prawnych z tym związanych, w tym handlowych, marketingowych i pracowniczych, ich kopii i archiwizacji oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora – zgodnie z następującymi przepisami: art. 6 ust. 1 lit. a)-d) i f) RODO.
 4. Państwa dane będą przetwarzane do czasu ustania celu, dla którego zostały zebrane lub wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, tj.: przez okres trwania negocjacji, rokowań, uzgodnień, stosunków prawnych – w tym obowiązywania umów a także później, tzn. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunków prawnych (w tym umów i innych czynności prawnych) oraz w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
 5. Informujemy, że odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
  • podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, kadrowe, organizacyjne, oraz pomoc prawną, podatkową i rachunkową;
  • kontrahenci WZM S.A. – w zakresie niezbędnym do wykonania umów zawieranychz Administratorem danych;
  • podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską;
  • organy uprawnione do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
 6. W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
 7. Przysługują Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
 8. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 10. Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych.