Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGZ

Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGZ wprowadzono do stosowania Zarządzeniem Dyrektora Generalnego 03/2023/PGZSO z dnia 29.08.2023

Szanowni Państwo,

w Grupie PGZ stawiamy sobie za cel stosowanie wysokich standardów, nie tylko w odniesieniu do jakości naszych produktów i usług, ale także sposobu prowadzenia i utrzymania relacji biznesowych.

Pragniemy w sposób świadomy i odpowiedzialny budować wartość naszej Grupy tak, aby oferować produkty i usługi najwyższej jakości oraz uzyskiwać znakomite wyniki finansowe, gdyż dobro i zadowolenie klienta jest dla nas największą wartością.

Nasza Grupa to dynamicznie rozwijający się, jeden z największych w Europie, koncern obronny. Tworzą go ludzie pełni pasji, wizji i energii, dla których i dzięki którym niezmiennie podnosimy nasze standardy dążąc do budowania coraz wyższej pozycji na rynku. Dlatego też przekazujemy w Państwa ręce zaktualizowany Kodeks Etyki Grupy PGZ, który oparliśmy na najistotniejszych dla nas wartościach tj.:

 • partnerstwo,
 • odpowiedzialność,
 • jakość,
 • bezpieczeństwo,

gdyż to właśnie one mają podstawowe znaczenie dla naszej pracy, reputacji Grupy i relacji, jakie budujemy z klientami, pracownikami, akcjonariuszami/udziałowcami oraz lokalnymi społecznościami. Kodeks kierujemy do wszystkich interesariuszy: pracowników, współpracowników, kadry zarządzającej oraz naszych partnerów biznesowych. Stanowi on bowiem przewodnik postępowania zawodowego, ułatwia dialog wewnątrz Grupy oraz pomaga/wspiera kształtować prawidłowe relacje z otoczeniem zewnętrznym.

Nasza reputacja i sukces w przyszłości zależą od przyjęcia przez każdego z nas odpowiedzialności za stosowanie Kodeksu Etyki Grupy PGZ w praktyce. Wierzymy, że przestrzeganie zasad i wartości w nim zawartych stanie się gwarantem budowania kultury etycznej w Grupie PGZ.

Misja, Wizja i Wartości Grupy PGZ

MISJA – Razem dbamy o wspólne bezpieczeństwo.

WIZJA – Jesteśmy nowoczesnym, narodowym koncernem obecnym na światowym rynku, głównym dostawcą innowacyjnych rozwiązań dla Sił Zbrojnych RP – istotnym elementem systemu bezpieczeństwa Państwa.

Przy realizacji MISJI i WIZJI kierujemy się kluczowymi wartościami:

 • partnerstwo,
 • odpowiedzialność,
 • jakość,
 • bezpieczeństwo.

Wartości i Zasady Grupy PGZ

Jedną z najważniejszych dla nas wartości jest PARTNERSTWO rozumiane jako kształtowanie efektywnych i trwałych relacji, opartych na wzajemnym zaufaniu, przy założeniu maksymalizacji korzyści dla Grupy PGZ i poszanowaniu praw drugiej strony. Stanowimy drużynę z pasją i wizją bezpiecznego świata. Współtworzymy platformę współpracy instytucji państwowych, wojska, biznesu i nauki, dzięki czemu umacniamy pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Powyższą wartość realizujemy poprzez następujące Zasady:

Dbamy o relacje z klientami i partnerami zewnętrznymi:

 • traktujemy ich z szacunkiem i godnością;
 • relacje z nimi budujemy w oparciu o uczciwość, przejrzystość działań, wzajemny szacunek oraz profesjonalizm;
 • prowadzimy działalność z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz standardów dobrych praktyk we wszystkich obszarach funkcjonowania;

Tworzymy warunki do współpracy wewnątrz Grupy PGZ:

 • dzięki otwartości i odpowiednim metodom zarzadzania, systemowo eliminujemy wszelkie formy konkurencji pomiędzy spółkami Grupy PGZ;
 • stawiamy na pracę zespołową, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz efekty synergii, które są jej wynikiem;

Kierujemy się zasadą równego traktowania pracowników i partnerów biznesowych: − dbamy o godne traktowanie pracowników, współpracowników kandydatów na pracowników; nie tolerujemy żadnych form dyskryminacji w pracy, zwłaszcza ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;

 • wdrażamy działania i procedury chroniące pracowników przed zachowaniami mogącymi nosić znamiona mobbingu, staffingu czy molestowania;
 • stwarzamy możliwości swobodnego wyrażania opinii w sprawach zawodowych, z poszanowaniem prawa do odmienności poglądów;
 • dążymy do rozwiązywania konfliktów w pracy w drodze dialogu i porozumienia oraz z szacunkiem do drugiej strony;
 • relacje pomiędzy kadrą kierowniczą a pracownikami budujemy na wzajemnym szacunku i zaufaniu;
 • szanujemy pracowników i dbamy o równowagę pomiędzy pracą, a ich życiem prywatnym.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – to przywiązywanie wagi do podejmowanych decyzji

oraz działań ze szczególną dbałościć o interes Grupy PGZ oraz jej otoczenie. Grupa PGZ jest naszym wspólnym dobrem, a wszyscy pracownicy odgrywają istotną rolę w procesie jej tworzenia. W swojej działalności kierujemy się wysokim stopniem odpowiedzialności za środowisko naturalne, integrując bieżącą i planowaną działalność gospodarczą i społeczną z działalnością na rzecz lokalnych społeczności i ochrony środowiska naturalnego, w celu zachowania go dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Powyższą wartość realizujemy poprzez następujące Zasady:

Wspólnie budujemy wartość Grupy PGZ:

 • naszym priorytetem jest trwały i dynamiczny rozwój Grupy PGZ;
 • jesteśmy odpowiedzialni za efekty naszej pracy oraz dobre imię Grupy PGZ;
 • nasze postępowanie ma bezpośredni wpływ na wizerunek Grupy PGZ w otoczeniu zewnętrznym, w szczególności wśród naszych partnerów;
 • przy wykonywaniu obowiązków pamiętamy o odpowiedzialności za budowanie wartości Grupy PGZ;
 • przestrzegamy przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz zasad Kodeksu etyki i reagujemy na zachowania, które łamią obowiązujące zasady postępowania;
 • nie podejmujemy działań, które mogłyby narazić Grupę PGZ na straty finansowe czy wizerunkowe;
 • korzystamy z zasobów „firmy” wyłącznie do realizacji obowiązków służbowych;
 • naszą działalność prowadzimy w celu zapewnienia stałego wzrostu wartości dla akcjonariuszy.

Dbamy o otoczenie, w tym środowisko naturalne:

 • przykładamy wagę do racjonalnego i ekonomicznego zużycia zasobów Grupy PGZ, m.in. wody, energii elektrycznej, papieru;
 • nasze działania prowadzimy w sposób odpowiedzialny z zachowaniem możliwie najwyższej neutralności ekologicznej procesów produkcyjnych i usługowych oraz procesów magazynowania, dystrybucji oraz utylizacji produktów;
 • angażujemy się w ważne zarówno społecznie, jak i ekologicznie inicjatywy i projekty realizowane m.in. przez Fundację PGZ;
 • zależy nam na budowaniu trwałych relacji z lokalnymi społecznościami, opartych na uczciwości, dialogu, partnerstwie i zaufaniu.

JAKOŚĆ – to świadczenie usług i dostarczanie produktów wartościowych, wykonanych zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami. Dzięki profesjonalnemu podejściu do Klienta, rozumieniu jego potrzeb, inwestujemy w nowe projekty, doskonalimy obszary naszej działalności i zapewniamy wysoką jakość produktów i terminowość wykonania.

Powyższą wartość realizujemy poprzez następujące Zasady:

Stale doskonalimy nasze produkty i podnosimy standardy działania:

 • zaufanie do naszych produktów zobowiązuje nas do stałego doskonalenia się;
 • uznając jako priorytety rozwój i innowacyjność wyrobów, dostarczamy produkty o najwyższej jakości;
 • kładziemy nacisk na rozwój myśli technicznej, technologii oraz zaangażowanie w prace badawczo-rozwojowe;
 • przestrzegamy wszystkich wymagań prawnych, norm jakości, dobrych praktyk oraz spełniamy oczekiwania klientów w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa; wdrażamy międzynarodowe standardy dotyczące systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwa informacji i danych osobowych;

Rozwijamy nasze kompetencje:

 • pomagamy pracownikom w zdobywaniu nowej wiedzy, podnoszeniu kwalifikacji oraz umiejętności i wspieramy ich rozwój;
 • dbając o rozwój kadr Grupy PGZ, budujemy trwałe relacje biznesu ze szkolnictwem zawodowym i wyższym;

Budujemy kulturę opartą na wymianie doświadczeń oraz potencjale pracowników:

 • efektywnie planujemy i realizujemy zadania służbowe, wykorzystując wiedzę, doświadczenie i swój potencjał intelektualny;
 • cenimy pracę zespołową, szanując jednocześnie inicjatywy indywidualne i stwarzając dla nich warunki rozwoju;
 • korzystamy z potencjału pracowników, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, bo każdy z pracowników jest ogniwem w łańcuchu wartości Grupy PGZ.

BEZPIECZEŃSTWO – kwestie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa ludzi i procesów biznesowych są jednym z najważniejszych filarów funkcjonowania spółek Grupy PGZ. Szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo informacji oraz zarządzanie konfliktem interesów.

Powyższą wartość realizujemy poprzez następujące Zasady:

Zapewniamy bezpieczeństwo pracowników, współpracowników i partnerów biznesowych:

 • dbamy o bezpieczne i przyjazne miejsca pracy;
 • prowadzimy rzetelną politykę informacyjną, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Grupy PGZ;

Nie tolerujemy korupcji i nieuczciwych zachowań – nie akceptujemy żadnych działań, które w jakikolwiek sposób mogłyby mieć wpływ na bezstronne podejmowanie decyzji biznesowych. Przyjmowanie i oferowanie prezentów/korzyści partnerom biznesowym odbywać się może tylko na zasadach określonych w regulacjach antykorupcyjnych;,

Unikamy konfliktu interesów:

 • dbamy, aby nasz prywatny interes lub osób nam najbliższych nie stał w sprzeczności z interesem Grupy PGZ;
 • nie podejmujemy prac, które kolidują z wykonywaniem podstawowych obowiązków lub negatywnie wpływają na obiektywizm przy podejmowanych decyzjach służbowych;
 • nie wykorzystujemy zajmowanego stanowiska do osiągania korzyści osobistych czy majątkowych przez nas lub osoby najbliższe;
 • nie akceptujemy żadnych form nepotyzmu oraz kumoterstwa, ponieważ pokrewieństwo czy powinowactwo, jak również relacje koleżeńskie mogą mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm podejmowanych przez nas decyzji.

Chronimy informacje poufne:

 • przestrzegamy wszystkich wymagań prawnych regulujących przepływ informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa;
 • rozwijamy systemy ochrony przeciwko zagrożeniom w cyberprzestrzeni;
 • chronimy informacje dotyczące działalności „firmy” i nie dzielimy się nimi w miejscach publicznych oraz na portalach społecznościowych.

Postępowanie w przypadku wątpliwości lub naruszenia prawa oraz zasad ujętych w Kodeksie Etyki Grupy PGZ.

 1. Skuteczne budowanie kultury etycznej Grupy PGZ możliwe jest przy zachowaniu bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz przyjętych przez Grupę PGZ regulacji, w tym Kodeksu Etyki.
 2. W przypadku naruszenia bądź wątpliwości co do zachowania zgodności z powyższymi zasadami, należy zwrócić się do Komisji ds. etyki lub Koordynatora ds. etyki w danej Spółce lub za pośrednictwem kanału zgłaszania nieprawidłowości funkcjonującego w danej Spółce.
 3. Zgłoszenia dot. naruszeń zasad określonych w niniejszym Kodeksie rozpatrywane są przez powołane w Spółkach Komisje ds. Etyki na zasadach określonych w wewnętrznych przepisach Spółki.

Dokumenty powiązane

 1. Kodeks Grupy PGZ;
 2. Procedura antykorupcyjna Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A.;
 3. Procedura antymobbingowa Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A.;
 4. Regulamin Komisji oraz koordynatorów ds. Etyki w Grupie PGZ.