POLITYKA PRYWATNOŚCI – AKCJONARIUSZE

Ochrona danych osobowych

RODO – klauzula informacyjna WZM S.A. (www.wzm.pl – dla akcjonariuszy oraz pełnomocników)

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-406) przy ul. Dąbrowskiego 262/ 280, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000294799; NIP: 777-00-20-887; REGON: 000173203 zwana dalej „WZM S.A”, lub „Administratorem”.
 2. W WZM S.A. został powołany Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail: iod@wzm.pl; nr tel.: 605 780 024.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wprowadzania zmian w rejestrze akcjonariuszy WZM S.A., wypełniania praw akcjonariuszy związanych z prawem do udziału w zysku spółki, wypełniania praw akcjonariuszy związanych z prawem do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach, wypełniania praw akcjonariuszy związanych z dostępem do informacji, wypełniania praw akcjonariuszy związanych z przeglądaniem rejestru akcjonariuszy oraz żądaniem jego oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności umożliwienia ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki wyrażających się w przetwarzaniu danych dla celów historycznych i archiwalnych spółki. Powyższe wynika m.in. z przepisów ustawy Kodeks Spółek Handlowych, Ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). Dane osobowe są również przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody akcjonariusza (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe akcjonariuszy będą przetwarzane przez okres posiadania statusu akcjonariusza spółki, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do wywiązania się przez spółkę z obowiązków przewidzianych przepisami prawa, okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej,
  w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z akcji, a także w celach archiwalnych, do czasu zakończenia działania Administratora.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być m.in.:
  • akcjonariusze – każdy akcjonariusz może przeglądać rejestr akcjonariuszy i żądać wydania mu wyciągu z niniejszego rejestru, organy ścigania, służby skarbowe i inne służby kontrolne oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy;
  • podmioty, które prowadza działalność płatniczą (banki), w celu zapewnienia realizacji płatności;
  • podmioty, które współpracują ze spółką przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jaki staną się administratorem danych;
  • dostawcy usług pocztowych i kurierskich;
  • notariusze sporządzający protokoły walnych zgromadzeń.
 6. Zbiór danych osobowych jest prowadzony w formie elektronicznej i papierowej.
 7. Akcjonariuszom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Po cofnięciu zgody jakakolwiek czynność zw. z przetwarzaniem zostaje zakończona, o ile nie wywołuje to kolizji prawnej z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • dostępu do danych osobowych;
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania;
  • prawo przenoszenia danych;
  • Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej;
  • Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych.