Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy oraz pełnomocników akcjonariuszy Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-406) przy ul. Dąbrowskiego 262/ 280, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000294799; NIP: 777-00-20-887; REGON: 000173203 zwana dalej „WZM S.A”, „Administratorem”.
2. W WZM S.A. został powołany Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail: iod@wzm.pl; nr tel.: 605 780 024.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej: RODO) w celach związanych z prawidłową realizacją zadań wynikających z obsługi osób fizycznych posiadających akcje Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. a wynikających z Kodeksu spółek handlowych, w celu:
a) realizacji stosunku prawnego pomiędzy spółką a akcjonariuszem – przez czas jego obowiązywania;
b) prowadzenia Księgi akcyjnej Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. – przez okres prowadzenia Księgi akcyjnej oraz po upływie jej zamknięcia w terminie określonym ustawowo;
c) archiwizacji z zakresie niezbędnym dla wykonywania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości – przez czas określonych w tych przepisach;
d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania postepowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń,
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji obowiązku wynikającego z art. 341 ksh i wprowadzenia Pani/Pana danych osobowych do księgi akcyjnej. W przypadku, gdy odmawia Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych obowiązek ten nie może być zrealizowany.
5. Kategoria danych osobowych zawartych w księdze akcyjnej: imię, nazwisko akcjonariusza i/lub pełnomocnika akcjonariusza, adres , PESEL, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (celem jednoznacznej identyfikacji akcjonariuszy).
6. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) akcjonariusze – każdy akcjonariusz może przeglądać księgę akcyjną i żądać wydania mu odpisu z księgi, organy ścigania, służby skarbowe i inne służby
kontrolne oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b) podmioty, które prowadza działalność płatniczą (banki), w celu zapewnienia realizacji płatności,
c) podmioty, które współpracują ze Spółką przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jaki staną się administratorem danych.
7. Zbiór danych osobowych jest prowadzony w formie elektronicznej i papierowej.
8. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
9. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
f) prawo przenoszenia danych.
g) Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
h) Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
i) Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem tel.: 605 780 024; (adresem iod@wzm.pl).