Centrum Zespołów Napędowych

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A od 2012 roku  z powodzeniem realizują program  dotyczący uruchomienia „Wojskowego Centrum Silnikowego” odpowiadającego za dostawę, remonty oraz serwis wszystkich silników będących na wyposażeniu pojazdów kołowych oraz  gąsienicowych Sił Zbrojnych RP.

Jako podmiot odpowiedzialny za realizację tego przedsięwzięcia Ministerstwo Obrony Narodowej wybrało Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z  Poznania ponieważ nasza Spółka jest aktualnie jedyną firmą w kraju posiadającą największe doświadczenie oraz kompetencje w zakresie remontów silników dla polskiej armii. Projekt zakładający dostawę do wszystkich pojazdów wojskowych zunifikowanych zespołów napędowych to bardzo ambitne przedsięwzięcie, dlatego Spółka do udziału w tym projekcie zaprosiła 11 światowych koncernów zajmujących się produkcją silników.

Po wstępnej analizie przeprowadzono, przy udziale przedstawicieli MON, negocjacje z 5 potencjalnymi parterami. Główny nacisk położono na kwestie dotyczące know-how, offsetu oraz polonizacji.  Zarząd Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. przedstawił Ministerstwu Obrony Narodowej rekomendacje w zakresie wyboru partnera strategicznego. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem  projektu inwestycyjnego i umowy licencyjnej na produkcję i serwisowanie.

W dniu 28.10.2013r. w Warszawie zostało podpisane porozumienie inwestycyjne pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej, Agencją Rozwoju Przemysłu oraz Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi S.A.  dotyczące uruchomienia Centrum Zespołów Napędowych.

W dniu 11 czerwca 2014 roku Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. otrzymały z Ministerstwa Obrony Narodowej list rekomendujący w sprawie realizacji projektu „Centrum Zespołów Napędowych”.

W nawiązaniu do zawartego w dniu 28 października 2013 roku Porozumienia Inwestycyjnego pomiędzy Ministerstwem Obrony narodowej, Agencją rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie i Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi S.A. w Poznaniu w zakresie utrzymania zdolności do dostaw, serwisowania, napraw oraz modernizacji zespołów napędowych do pojazdów Sił Zbrojnych RP, resort Obrony Narodowej wyraża poparcie dla realizacji przez Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. projektu utworzenia „Centrum Zespołów Napędowych”. Spółka uzyskała rekomendację Ministra Obrony Narodowej ze względu na posiadany potencjał produkcyjno-technologiczny oraz posiadane doświadczenie i kompetencje w zakresie techniki silnikowej.

Ministerstwo Obrony Narodowej wspiera ideę serwisowania i produkcji nowoczesnych zespołów napędowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za słuszne uznaje działania podejmujące przez Zarząd Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. mające na celu optymalne wykorzystanie uwarunkowań ekonomicznych, technologicznych i organizacyjnych zmierzających do zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP w tym zakresie.

Utworzenie Centrum Zespołów Napędowych, jest zbieżne z oczekiwaniami resortu Obrony Narodowej i ma stanowić istotny element logistycznego zabezpieczenia Sił Zbrojnych we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa.